กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม


รายการ

วันที่

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

18  มี.ค. 2562

การคัดเลือกตัวแทนลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

31  ม.ค. 2562

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑

19  ก.ย. 2561

การประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

30  เม.ย. 2561

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560

20  ม.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระแบบแท่ง)

19  ก.พ. 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563)

19  ก.พ. 2561


นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่