กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้าราชการ/ลูกจ้าง


รายการ

วันที่

ประเภทบริหาร และอำนวยการ

28  ธ.ค. 2559

ประเภททั่วไป และวิชาการ

28  ธ.ค. 2559


นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่