กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จ.จ.ร้อยเอ็ด