กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รับข้อร้องเรียนร้องทุกข์


รายการ

วันที่

ทางโทรศัพท์

4  ก.ค. 2561

ทางโทรสาร

4  ก.ค. 2561

ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ร้อยเอ็ด

3  ก.ค. 2561

ทางเฟสบุ๊ค (Facebook) อบจ.ร้อยเอ็ด

3  ก.ค. 2561

ทาง E-mail

4  ก.ค. 2561


นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่