กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งานวิจัย อบจ.ร้อยเอ็ดนางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่