กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ


รายการ

วันที่

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ

30  พ.ย. 542

การกำหนดสมรรถนะ ประจำสายงานข้าราชการ อบจ.รอ.

30  พ.ย. 542


นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่