กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส


รายการ

วันที่

ผลงาน 2. แบบแสดงรายละเอียดผลงาน (อาวุโส)

21  มิ.ย. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่