กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่