กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ


รายการ

วันที่

ผลงาน 2. แบบแสดงรายละเอียดผลงาน (ชำนาญการพิเศษ)

21  มิ.ย. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่