กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ


รายการ

วันที่

1. แบบพิจารณาบุคคล (ชำนาญการ)

21  มิ.ย. 2563

2. แบบแสดงรายละเอียดผลงาน (ชำนาญการ)

21  มิ.ย. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่