กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กรณีไปช่วยราชการ


รายการ

วันที่

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

13  พ.ค. 2563

พนักงานจ้าง

13  พ.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่