กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลูกจ้างประจำ


รายการ

วันที่

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

13  พ.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่