กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การบริหารงานบุคคล


รายการ

วันที่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2561

5  พ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2561

5  พ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2561

5  พ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2559

5  พ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2559

5  พ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2559

5  พ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2558

5  พ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2558

5  พ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2558

5  พ.ย. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2558

5  พ.ย. 2561


นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่