กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่