กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

พนักงานจ้าง


รายการ

วันที่

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

24  มิ.ย. 2562


นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่