กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ


รายการ

วันที่

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

24  มิ.ย. 2562


นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่