กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วีธีการ แนวทางปฏิบัติงานนางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่