กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ครูและบุคลากรทางการศึกษา


รายการ

วันที่

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (สายงานบริหารสถานศึกษา)

6  ก.พ. 2563

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (สายงานบริหารสถานศึกษา)

6  ก.พ. 2563

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (สายงานการสอน)

6  ก.พ. 2563

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (สายงานการสอน)

6  ก.พ. 2563

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (สายงานนิเทศการศึกษา)

6  ก.พ. 2563

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (สายงานนิเทศการศึกษา)

6  ก.พ. 2563

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ (สายงานการสอน)

6  ก.พ. 2563

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ (สายงานการสอน)

6  ก.พ. 2563


นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่