กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ครูและบุคลากรทางการศึกษา


รายการ

วันที่

สายงานบริหารสถานศึกษา

8  ก.ย. 2562

สายงานการสอน

8  ก.ย. 2562

สายงานนิเทศการศึกษา

8  ก.ย. 2562

ผู้ช่วยครู

8  ก.ย. 2562


นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่