กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่

นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่