กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่