คุณลักษณะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ : 1  มี.ค. 2564


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่