อบจ.ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564


อบจ.ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564


วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 หลักสูตร การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน?โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 330 คน โอกาสนี้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้วย โดยมีนายพีรพงศ์ จุรีมาศ และนางสาวจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเปิดโครงการดังกล่าวด้วยวันที่ : 8  เม.ย. 2564


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่