การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564


การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564


วันที่?24?มีนาคม?2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเลขานุการ ก.จ.จ. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม? โดยนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด??ได้มอบหมายให้ นายภูริวัฒน์ ชิตทรงสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมแทน และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้วันที่ : 8  เม.ย. 2564


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่