อบจ.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 ครั้งที่ 2/2564


อบจ.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างส่วนราชการ ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2563 โดยมี นายภูริวัฒน์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายดฤทธิ์ บุศเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมด้วยวันที่ : 24  ก.พ. 2564


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่