อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ


อบจ.ร้อยเอ็ด  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ


มื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด TK park Roi - Et  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการเจ้าหน้าที่  ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา โดยมี นายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหา  นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาด้วยวันที่ : 12  ต.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่