อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563


อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563


มื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 หลักสูตรรู้ทันโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่และปฏิบัติราชการอย่างไรไม่ถูกดำเนินการทางวินัยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปแบบใหม่ และรู้ทันข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ และเป็นเวทีให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 341 คน โดยมีโดยมี นายคม กนกนภากุล? ? รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด? ?นายสนอง ชาระมาตย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเข้าร่วมอบรมด้วยวันที่ : 21  ก.ย. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่