การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8/2563


การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8/2563


วันที่26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเลขานุการ ก.จ.จ. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวี? ?จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการ ก.จ.จ.จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้วันที่ : 26  ส.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่