สำนักงานเลขานุการ ก.จ.จ. จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2563


สำนักงานเลขานุการ ก.จ.จ.  จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2563


มื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเลขานุการ ก.จ.จ. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  นายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการ ก.จ.จ.จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้วันที่ : 29  ก.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่