อบจ.ร้อยเอ็ด ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ในรอบเดือนเมษายน 2563


อบจ.ร้อยเอ็ด ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ในรอบเดือนเมษายน 2563


วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ ร้อยเอ็ด (TK Park) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย กองการเจ้าหน้าที่ ออกประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นแบบประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ในรอบเดือนเมษายน 2563 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นกรรมการประเมินด้วยวันที่ : 14  ก.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่