อบจ .ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี


อบจ .ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2563)เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีนายทิวา มวยดี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุมและมีคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมวันที่ : 8  ก.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่