โครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


โครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด? ? ? ?มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 (สำนักปลัด/กองคลัง) วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

รุ่นที่ 2 (กองแผน/กองสาธารณสุข/กองการเจ้าหน้าที่) วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

รุ่นที่? 3 (กองพัสดุ/กองป้องกันฯ/กองช่าง/หน่วยตรวจสอบภายใน)?วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

รุ่นที่ 4 (กองส่งเสริมฯ/กองการศึกษาฯ) วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

มีข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 70 คน โดยมีนายทิวา มวยดี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวันที่ : 23  มิ.ย. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่