การประเมินข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ในรอบเดือนเมษายน 2563


การประเมินข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ในรอบเดือนเมษายน 2563


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย กองการเจ้าหน้าที่ ออกประเมินข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓

จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายวิเศษ สมพงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2. นายอวิรุทธิ์ พันธไชย ตำแหน่ง คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3. นายวิษณุกรณ์ กันยารัตน์ ตำแหน่ง คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการประเมิน
วันที่ : 17  มิ.ย. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่