การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันนี้ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการ และวิธีคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายกรวิทย์ บัวพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม นายทิวา มวยดี?ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้วันที่ : 5  มิ.ย. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่