การประชุมคณะทำงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563


การประชุมคณะทำงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563  ครั้งที่ 2/2563


วันนี้ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะทำงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ได้ประชุมครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามการดำเนินงานและพิจาณาคัดเลือกโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ วันที่ : 29  พ.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่