กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


ข่าวรับสมัคร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/หลักเกณฑ์การประกันสังคม และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ระเบียบเบื้องต้นในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 163 คน
นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่