กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างอัตรากำลัง

นางวิไล  วรนาม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้า


ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม


นางชนิดา  เพชรโรจน์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางสาวประนอม  พลเกตุ
นักบริาหรงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ รกน.
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


นายเอกภพ  โรจนธรรม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รกน.หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม


นางวรรณภา  เวฬุวาปี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.


ว่าง
นิติกร ปก./ชก.


นางสาวอนงค์นาฏ  ศุภดล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววัชราภรณ์  บวรโมทย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายราชัญ  คำสวนจิก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายโสภณ  เดชทิศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายสุนันท์  รินทะจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาววรพรรณ  แก้วภูมิแห่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางบรรยงค์  โสระศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางขวัญชนก  เรืองรอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่