กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การคัดเลือกตัวแทนลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวรับสมัคร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด โดยผลการคัดเลือกได้ตัวแทนลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง คือ

1. ตัวแทนลูกจ้างประจำ คือ นายวิญญู  อนันเอื้อ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัดกองช่าง

2. ตัวแทนพนักงานจ้าง คือ นายจิรเกียรติ ? สีดา ตำแหน่งผู้ช่วยครู (พลศึกษา) สังกัดโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่