กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑


ข่าวรับสมัคร

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไดดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต" ณ โรงแรมไหมไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางจุรีพร  สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด ๒๗๑ คน
นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่