กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561


ข่าวรับสมัคร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นางสิรีนาถ  เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อรับนโยบายและนำไปถ่ายทอดประกอบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่