กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์


"การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมภิบาล คุณภาพงานดี ชีวิตมีสุข"