กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ภารกิจและหน้าที่


ภารกิจและหน้าที่ตามโครงการการกำหนดส่วนราชการ

-----------------------------------

ตามประการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และภารกิจหน้าที่ ของกองการเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- งานสอบแข่งขัน

- งานสอบคัดเลือก คัดเลือกข้าราชการ

- งานคัดเลือกวิธีกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

- งานสรรหาพนักงานจ้าง

- งานย้าย โอน รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ

- งานวางแผนอัตรากำลัง

- งานวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

- งานจัดตั้ง ปรับปรุง ยุบส่วนราชการ

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง

- งานเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน

- งานลาออกจากราชการและขอกลับเข้ารับราชการ

- งานทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)

- งานระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

- งานต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

- งานจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานประเมินเพื่อเลื่อนระดับ

- งานประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

- งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

- งานสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

- งานฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- งานปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งใหม่

- งานประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- งานงบประมาณ แผนงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่

- งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง กองการเจ้าหน้าที่

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

- งานเลขานุการ ก.จ.จ.

- งานประชุม ก.จ.จ.

- งานประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

- งานวินัยและดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

- งานสอบสวน ไต่สวน ตรวจสอบ สืบค้นสอบข้อเท็จจริง

- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม พิทักษ์คุณธรรมข้าราชการ

- งานมอบอำนาจของผู้บริหาร

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่