กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระแบบแท่ง)


ข่าวรับสมัคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระแบบแท่ง) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระแบบแท่ง) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำข้อตกลงและกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามระเบียบหลักเกณฑ์ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมและสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้?
นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่