กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563)


ข่าวรับสมัคร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561 - 2563) ได้ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่