กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560


ข่าวรับสมัคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างส่วนราชการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร และรับข้อมูลไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 27 คน
นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่