โครงการ/กิจกรรม


โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

การคัดเลือกตัวแทนลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 13.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไดดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไหมไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

การประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 การประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระแบบแท่ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระแบบแท่ง)

 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563) ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563)

 นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่