กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระแบบแท่ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระแบบแท่ง)

 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563) ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563)

 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560