โครงการ/กิจกรรม


การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2564 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2564

 

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเลขานุการ ก.จ.จ. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบ

 

อบจ.ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 หลักสูตร การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน

 

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเลขานุการ ก.จ.จ. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคค

 


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่